messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_circle กองคลัง
อัญชลี รื่นพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเกวลี แปงมูล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสุธดาอร นาคเอี่ยม
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวรัชธรฤทัย แซ่จิว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวกนกลักษณ์ คนเที่ยง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางนิภาพร ริยาวงศ์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวนุชนารถ ทาอุปรงค์ชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญ
นางสาวจิรัชยา นามสร้อย
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวชุติมา ฤทธิเจริญชัย
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวขนิษฐา อจินะ
พนักงานจ้างเหมา

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า