messager

เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 92
เดือนนี้3,820
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)93,686
ทั้งหมด 280,000

folder งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 44 |
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 29 |
รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16 |
รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 34 |
รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19 |
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 183 |
รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 78 |
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 95 |
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 167 |
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาส1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 214 |
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 199 |
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 273 |
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 330 |
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาส1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 358 |
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 383 |
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 414 |
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 440 |
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 445 |
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 458 |
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 445 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า