เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เลขที่ 555 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร. 053-781665การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 255
account_circle สภาเทศบาล
นายอิ่นคำ บุญศรี
ประธานสภาเทศบาล
นายอิ่นคำ บุญศรี
ประธานสภาเทศบาล
นายประเสริฐ เทพวัน
รองประธานสภาเทศบาล
นายประเสริฐ เทพวัน
รองประธานสภาเทศบาล
นายวราวุธ เฉียบแหลม
เลขานุการสภาเทศบาล
นายวราวุธ เฉียบแหลม
เลขานุการสภาเทศบาล
นายสุริโย เทพโพธา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุริโย เทพโพธา
สมาชิกสภาเทศบาล
นางรุ่งทิพย์ มะลิ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางรุ่งทิพย์ มะลิ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางกันทะนา คำชมภู
สมาชิกสภาเทศบาล
นางกันทะนา คำชมภู
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุพรรณ์ ใจอินต๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุพรรณ์ ใจอินต๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประนอม ธิสอน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประนอม ธิสอน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายนิพิฐพนธ์ นิพาพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายนิพิฐพนธ์ นิพาพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเฉลิม พินิจสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเฉลิม พินิจสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางเกศณี อาธิเสนะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางเกศณี อาธิเสนะ
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
Facebook