messager

เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 123
เดือนนี้3,820
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)93,686
ทั้งหมด 280,000

account_circle สภาเทศบาล
นายอิ่นคำ บุญศรี
ประธานสภาเทศบาล
นายประเสริฐ เทพวัน
รองประธานสภาเทศบาล
นายวราวุธ เฉียบแหลม
เลขานุการสภาเทศบาล
นายสุริโย เทพโพธา
สมาชิกสภาเทศบาล
นางรุ่งทิพย์ มะลิ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางกันทะนา คำชมภู
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุพรรณ์ ใจอินต๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประนอม ธิสอน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายนิพิฐพนธ์ นิพาพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเฉลิม พินิจสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางเกศณี อาธิเสนะ
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า