messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_circle กองการศึกษา
นางจันทร์ฉาย ยามี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวกัญญาภัทธ ปิงใจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวรัตนา อาธิเสนะ
ครู คศ.1
นางจุฑามาส แสนปวนหาญ
ครู คศ.1
นางส่องแสง กองหาญ
ครู คศ.1
นางจุไรรัตน์ พรหมเรืองฤทธิ์
ครู คศ.1
นางสาวพรรณเพ็ญ กิติศรี
ครู คศ.1
นางน้ำผึ้ง ฟูแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุรีย์ วิริยะตระกูลธร
ครูจ้างสอน
นางสาวกุมพา เมินมุง
ครูจ้างสอน
นายรัชเศรษฐ์ โสภณพงศ์ธนิต
ครูจ้างสอน
นายสกนธ์พงศ์ มณีรัตน์
ครูจ้างสอน
นางพัชรี กองน้อย
พนักงานจ้างเหมา
นางพรศรี อินทะมูล
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวอร่ามศรี สาใจ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางอุไรวรรณ ทะเรือน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุปราณี อาธิเสนะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวปาจรีย์ อินใจ
พนักงานจ้างเหมา
นางสาววิชุดา สิทธิมงคล
พนักงานจ้างเหมา
พิมประไพ หมอกมุงเมือง
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวณัฐฐิญาภัค สิงห์บุญ
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวรัชนีวรรณ หลวงโปทา
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวเสาวณีย์ คำฟู
พนักงานจ้างเหมา

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า