messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder กฏหมายและระเบียบ สภาท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 106
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 127
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 128
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 138
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 121
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 87
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 84
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 101
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 110
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 88
พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 147
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 96
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิทีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 282
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 274
พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 294
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พศ 2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 263
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 276
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า