messager

เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 111
เดือนนี้3,820
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)93,686
ทั้งหมด 280,000

folder เอกสารเผยแพร่
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ศศิธร | เปิดอ่าน : 35 |
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่5 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ศศิธร | เปิดอ่าน : 22 |
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ฉบับที่3 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ศศิธร | เปิดอ่าน : 23 |
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 ฉบับที่6 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ศศิธร | เปิดอ่าน : 31 |
พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ศศิธร | เปิดอ่าน : 36 |
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ศศิธร | เปิดอ่าน : 32 |
คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 243 |
คู่มือลงทะเบียนทางหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 270 |
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 237 |
คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 245 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า