messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder เอกสารเผยแพร่
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 49
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่5 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 34
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ฉบับที่3 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 34
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 ฉบับที่6 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 43
พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 53
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 43
คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 263
คู่มือลงทะเบียนทางหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 287
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 249
คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 265
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า