messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย “ เชียงราย ประตูของวัฒนธรรมล้านนาและการค้าสู่สากล ” วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า “ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2570 ” พันธกิจ 1. นำหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชน 2. เสริมสร้างชุมชนให้เกิดความสมานฉันท์โดยส่งเสริมภาคประชาชนและทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า