เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 5
เดือนนี้11,534
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)111,823
ทั้งหมด 280,000

folder กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ
insert_drive_file พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2564 | โดย : ตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : ตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 409 |
insert_drive_file เทศบัญญัติตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 353 |
insert_drive_file เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 369 |
insert_drive_file เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 384 |
insert_drive_file เทศบัญญัติการควบตุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 426 |
insert_drive_file เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 418 |
insert_drive_file ระเบียบข้อบังคับถนนคนเดินเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file ระเบียบ-มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ-อปท.พ.ศ.2541-และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ี-3-พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 433 |
insert_drive_file ระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547-และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-2-พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 494 |
insert_drive_file ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงินฯ-ของ-อปท.-ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 434 |
insert_drive_file ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงินฯ-ของ-อปท.-ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2561 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 430 |
insert_drive_file ระเบียบพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 477 |
insert_drive_file ระเบียบ-กท.การจัดทำแผนพัฒนา-อปท.-พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 442 |
insert_drive_file ระเบียบ-กท.-การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลทีี่แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-3-พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 435 |
insert_drive_file พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่-อปท.-พ.ศ.2542-แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 460 |
insert_drive_file กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง-อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 432 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่