เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เลขที่ 555 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร. 053-781665การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 181
folder กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ
insert_drive_file เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file เทศบัญญัติตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file เทศบัญญัติการควบตุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file ระเบียบ-มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ-อปท.พ.ศ.2541-และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ี-3-พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246 |
insert_drive_file ระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547-และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-2-พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258 |
insert_drive_file ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงินฯ-ของ-อปท.-ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงินฯ-ของ-อปท.-ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2561 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
insert_drive_file ระเบียบพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265 |
insert_drive_file ระเบียบ-กท.การจัดทำแผนพัฒนา-อปท.-พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file ระเบียบ-กท.-การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลทีี่แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-3-พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
insert_drive_file พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่-อปท.-พ.ศ.2542-แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248 |
insert_drive_file กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง-อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
Facebook