messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ กถ.เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 176
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 200
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 209
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 220
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 213
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลว.29 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 148
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 175
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 137
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม). พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 165
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลว. 8 มกราคม 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 143
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 200
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 158
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 150
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 151
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 203
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 163
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 137
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 129
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 133
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 149
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า