เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 482
เดือนนี้11,534
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)111,823
ทั้งหมด 280,000

folder สรุปอำนาจหน้าที่ ม.๗ (๒)
insert_drive_file อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview241

folder สถานที่ติดต่อ ม.๗ (๓)
insert_drive_file สถานที่ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview234

folder กฏ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง ม.๗ (๔)
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview663
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview296
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview321
insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย-เรื่องยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview272
insert_drive_file พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview277

folder ผลพิจารณา/คำวินิจฉัย ม.๙(๑)
folder นโยบายหรือการตีความ มาตรา ๙ (๒)
folder แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.๙ (๓)
folder คู่มือหรือคำสั่ง ม. ๙ (๔)
insert_drive_file คู่มือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview247

folder สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.๗ วรรคสอง ม.๙(๕)
folder สัญญาสัมปทาน มาตรา ๙ (๖)
folder มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.๙(๗)
folder ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่