เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เลขที่ 555 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร. 053-781665การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 168
folder สรุปอำนาจหน้าที่ ม.๗ (๒)
insert_drive_file อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76

folder สถานที่ติดต่อ ม.๗ (๓)
insert_drive_file สถานที่ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80

folder กฏ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง ม.๗ (๔)
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91
insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย-เรื่องยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89

folder ผลพิจารณา/คำวินิจฉัย ม.๙(๑)
folder นโยบายหรือการตีความ มาตรา ๙ (๒)
folder แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.๙ (๓)
folder คู่มือหรือคำสั่ง ม. ๙ (๔)
insert_drive_file คู่มือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72

folder สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.๗ วรรคสอง ม.๙(๕)
folder สัญญาสัมปทาน มาตรา ๙ (๖)
folder มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.๙(๗)
folder ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
Facebook