messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder ดาวน์โหลด เอกสารขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
หนังสือแจ้งความประสงค์ของทายาทหรือผู้จัดการมรดกจะทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ให้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารต่อไปตามมาตรา 37 ให้ใช้แบบ น.9 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 16
หนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง ให้ใช้แบบ น.7
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 10
หนังสือแจ้งการบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบ น.6
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 8
หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบ น.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 18
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง ให้ใช้แแบบ น.4
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 10
หนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบ น.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 14
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุมให้ใช้แบบ น.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 24
แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ใช้แบบ ข.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 12
แบบคำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ให้มช้ แบบ ข.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 13
แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้ใช้แบบ ข.5
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 8
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ใช้แบบ ข.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 11
แบบคำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น ให้ใช้แบบ ข.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 25
แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้ใช้ แบบ ข.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 20
แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ใช้แบบ ข.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 27
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า