messager

เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 121
เดือนนี้3,820
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)93,686
ทั้งหมด 280,000

folder คำสั่ง แบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 615 / ๒๕64 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลต poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 555 |
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 611/๒๕64 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357 |
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 612/๒๕64 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301 |
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 610/๒๕64 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สำนักปลั poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301 |
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 614/๒๕๖4 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กองการศึก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334 |
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 613/๒๕64 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า