เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เลขที่ 555 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร. 053-781665การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 254
account_circle ผู้บริหารเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายจำเนียร ปริมิตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายจำเนียร ปริมิตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายเล็ก ขุนแหลม เป็นรองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายเล็ก ขุนแหลม เป็นรองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายดวงเนตร โยนิจ
ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายดวงเนตร โยนิจ
ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
account_circle สภาเทศบาล
นายอิ่นคำ บุญศรี
ประธานสภาเทศบาล
นายอิ่นคำ บุญศรี
ประธานสภาเทศบาล
นายประเสริฐ เทพวัน
รองประธานสภาเทศบาล
นายประเสริฐ เทพวัน
รองประธานสภาเทศบาล
นายวราวุธ เฉียบแหลม
เลขานุการสภาเทศบาล
นายวราวุธ เฉียบแหลม
เลขานุการสภาเทศบาล
นายสุริโย เทพโพธา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุริโย เทพโพธา
สมาชิกสภาเทศบาล
นางรุ่งทิพย์ มะลิ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางรุ่งทิพย์ มะลิ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางกันทะนา คำชมภู
สมาชิกสภาเทศบาล
นางกันทะนา คำชมภู
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุพรรณ์ ใจอินต๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุพรรณ์ ใจอินต๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประนอม ธิสอน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประนอม ธิสอน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายนิพิฐพนธ์ นิพาพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายนิพิฐพนธ์ นิพาพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเฉลิม พินิจสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเฉลิม พินิจสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางเกศณี อาธิเสนะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางเกศณี อาธิเสนะ
สมาชิกสภาเทศบาล
account_circle สำนักปลัด
นางจันทร์ฉาย ยามี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางจันทร์ฉาย ยามี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุพัตรา สมเครือ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุพัตรา สมเครือ
นักทรัพยากรบุคคล
นายทนุชาพล นาคเอี่ยม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายทนุชาพล นาคเอี่ยม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายจักร์กริช พรหมเรืองฤทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายจักร์กริช พรหมเรืองฤทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายเพลิน อินธิยศ
พนักงานขับรถยนต์
นายเพลิน อินธิยศ
พนักงานขับรถยนต์
นางอุไร สมร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอุไร สมร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชาตรี นันทศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชาตรี นันทศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรสิทธิ์ กันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรสิทธิ์ กันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ ใหม่ยานิจ
คนงานทั่วไป
นายสมศักดิ์ ใหม่ยานิจ
คนงานทั่วไป
นายสถิตย์ ทะเรือน
คนงานทั่วไป
นายสถิตย์ ทะเรือน
คนงานทั่วไป
นายอุดม อูปแก้ว
คนงานทั่วไป
นายอุดม อูปแก้ว
คนงานทั่วไป
นายจิรพงศ์ เหม็งทะเหล็ก
พนักงานจ้างทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)
นายจิรพงศ์ เหม็งทะเหล็ก
พนักงานจ้างทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)
account_circle กองคลัง
นางสาวเกวลี แปงมูล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเกวลี แปงมูล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุธดาอร นาคเอี่ยม
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสุธดาอร นาคเอี่ยม
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นายชัยวัฒน์ กันทะเนตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายชัยวัฒน์ กันทะเนตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางนิภาพร ริยาวงศ์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นางนิภาพร ริยาวงศ์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวนุชนารถ ทาอุปรงค์ชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญ
นางสาวนุชนารถ ทาอุปรงค์ชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญ
account_circle กองช่าง
นายอลงกรณ์ มานพ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอลงกรณ์ มานพ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิทักษ์ ปานะที
พนักงานขับรถยนต์
นายพิทักษ์ ปานะที
พนักงานขับรถยนต์
นายชูชาติ สิทธิมงคล
นักการ
นายชูชาติ สิทธิมงคล
นักการ
นายวุฒิชัย ฟูแสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวุฒิชัย ฟูแสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธนวันต์ ปินตาแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายธนวันต์ ปินตาแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวรริชา ไชยรัตน์
คนงานทั่วไป
นางสาวรริชา ไชยรัตน์
คนงานทั่วไป
account_circle กองสาธารณสุขฯ
นายอลงกรณ์ มานพ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นายอลงกรณ์ มานพ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นายมงคล นันตี
คนงานประจำรถขยะ
นายมงคล นันตี
คนงานประจำรถขยะ
นายพิจิตร เป็งสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
นายพิจิตร เป็งสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
นายณรงค์ กุณแผ่น
คนงานทั่วไป
นายณรงค์ กุณแผ่น
คนงานทั่วไป
นายสมหวัง เกตุศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายสมหวัง เกตุศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายสมศักดิ์ กุณแผ่น
คนงานประจำรถขยะ
นายสมศักดิ์ กุณแผ่น
คนงานประจำรถขยะ
account_circle กองการศึกษา
นางจันทร์ฉาย ยามี
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางจันทร์ฉาย ยามี
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนิตยา มาลา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนิตยา มาลา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวรัตนา อาธิเสนะ
ครู คศ.1
นางสาวรัตนา อาธิเสนะ
ครู คศ.1
นางจุฑามาส แสนปวนหาญ
ครู คศ.1
นางจุฑามาส แสนปวนหาญ
ครู คศ.1
นางส่องแสง กองหาญ
ครู คศ.1
นางส่องแสง กองหาญ
ครู คศ.1
นางจุไรรัตน์ พรหมเรืองฤทธิ์
ครู คศ.1
นางจุไรรัตน์ พรหมเรืองฤทธิ์
ครู คศ.1
นางสาวพรรณเพ็ญ กิติศรี
ครู คศ.1
นางสาวพรรณเพ็ญ กิติศรี
ครู คศ.1
นางน้ำผึ้ง ฟูแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางน้ำผึ้ง ฟูแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุรีย์ วิริยะตระกูลธร
ครูจ้างสอน
นางสุรีย์ วิริยะตระกูลธร
ครูจ้างสอน
นางสาวกุมพา เมินมุง
ครูจ้างสอน
นางสาวกุมพา เมินมุง
ครูจ้างสอน
นายรัชเศรษฐ์ โสภณพงศ์ธนิต
ครูจ้างสอน
นายรัชเศรษฐ์ โสภณพงศ์ธนิต
ครูจ้างสอน
นางสาวศิริพร ใจอินต๊ะ
ครูจ้างสอน
นางสาวศิริพร ใจอินต๊ะ
ครูจ้างสอน
นายสกนธ์พงศ์ มณีรัตน์
ครูจ้างสอน
นายสกนธ์พงศ์ มณีรัตน์
ครูจ้างสอน
นางสาวชญานันท์ สายสุธรรม
ครูจ้างสอน
นางสาวชญานันท์ สายสุธรรม
ครูจ้างสอน
นางพัชรี กองน้อย
พนักงานจ้างเหมา
นางพัชรี กองน้อย
พนักงานจ้างเหมา
นางพรศรี อินทะมูล
พนักงานจ้างเหมา
นางพรศรี อินทะมูล
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวอร่ามศรี สาใจ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอร่ามศรี สาใจ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางอุไรวรรณ ทะเรือน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางอุไรวรรณ ทะเรือน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุปราณี อาธิเสนะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวสุปราณี อาธิเสนะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
บุคลากรภายใน
account_circle ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
Facebook