messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_circle กองสาธารณสุขฯ
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวพีรชญา ไขปัญญา
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นายมงคล นันตี
คนงานประจำรถขยะ
นายพิจิตร เป็งสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมหวัง เกตุศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายสมศักดิ์ กุณแผ่น
คนงานประจำรถขยะ
นายนภัส พันธ์คำ
พนักงานจ้างเหมา
ว่าที่ ร.ต.ญ. ชุติกาญจน์ กันยา
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวทิพยรัตน์ อ่อนนวล
พนักงานจ้างเหมา
นายอุ๊ด แก้วแปงจันทร์
พนักงานจ้างเหมา
นายพงศ์พันธุ์ ไชยรินทร์
พนักงานจ้างเหมา
นายกิติพงษ์ แสนอุ่นเรือน
พนักงานจ้างเหมา
นายเอกพล เป็งสุวรรณ
พนักงานจ้างเหมา
นายวรภพ ไววาส
พนักงานจ้างเหมา

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า