messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2567 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2567 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 26
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 23 ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 146
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01)โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลม์ติกคอนกรีต ซอย 20 ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 103
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 9 ช่วงที่ 1 หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 105
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 37 ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 172
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย33/4 ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 190
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด กว้าง 3.35-8.10 ม. ความยาว 114.70 ม. หนา 0.15 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 155
ประกาศ การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซื้อพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 662
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.หนา๐.๑๕ม.กว้าง๖.๐๐-๗.๙๐ม.ยาว๒๘๕.๐๐ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๒,๐๖๗.๘๑ ตร.ม.พร้อมรางระบายน้ำ ฝารางกว้าง ๐.๕๐ม. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย31/2 พร้อมโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 39
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า