messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_circle สำนักปลัด
นางจันทร์ฉาย ยามี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายทนุชาพล นาคเอี่ยม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายปกรณ์ เกื้อเกิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าง
นิติกร
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
นายเพลิน อินธิยศ
พนักงานขับรถยนต์
นายชาตรี นันทศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรสิทธิ์ กันทา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายสมศักดิ์ ใหม่ยานิจ
คนงานทั่วไป
นายสถิตย์ ทะเรือน
คนงานทั่วไป
นายอุดม อูปแก้ว
คนงานทั่วไป
นางสาวพิลัยพร จันต๊ะ
พนักงานจ้างเหมา
นายปฐพี นันทะเสน
พนักงานจ้างเหมา
นางนรินทร์ สุวรรณ์
พนักงานจ้างเหมา

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า