ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง