ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้านักเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง