ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง