ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาในการจัดทำฐานการเรียนรู้และกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง