ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งเสาวิทยุอาคารป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง