เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 13
เดือนนี้11,534
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)111,823
ทั้งหมด 280,000

วัดศรีคำเวียง มีชื่อเดิมว่า “ วัดศรีก้ำ ” หรือ “ วัดหลวง ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดศรีคำเวียง จนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 477 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ต่อมาปีพุทธศักราช 2472 ได้มีครูบาศรีวิชัย เป็นเก๊า และพ่อเจ้าน้อยสิงห์คำ-แม่เจ้าสุธรรมมา ทาอุปรงค์ ได้ปฏิสังขรขึ้นใหม่จนสืบเนื่องต่อมา วัดศรีคำเวียง มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา ทิศเหนือติดลำห้วยเวียง ทิศตะวันออกติดทางสาธารณะ ทิศใต้ติดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกติดลำห้วยเวียง ลำดับเจ้าอธิการวัดศรีคำเวียง 1.พระปุ๊ 2.พระดวงดี อิฑวิชโย 3.พระบุญ 4.พระหนุน 5.พระนวล 6.พระอินสม อานนโท 7.พระคำบุญ สุรกโช 8.พระชื่น ปญญาธโร 9.พระบุญเป็ง กภากโร 10.พระเจริญ อคคปณโย 11.พระดวงเนตร ฐิตปุญโย 12.พระครูศิริพุทธิธาดา 13.พระสวัสดิ์ ภฑฑาจาโร พ.ศ. 2546 เจ้าอาวาส - ปัจจุบัน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่