เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เบอร์โทรในการติดต่อ 053-781665

account_circle กองช่าง

นายยุคลธร ธรรมตถา
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายยุคลธร ธรรมตถา
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายพิทักษ์ ปานะที
พนักงานขับรถยนต์
นายพิทักษ์ ปานะที
พนักงานขับรถยนต์
นายชูชาติ สิทธิมงคล
นักการ
นายชูชาติ สิทธิมงคล
นักการ
นายวุฒิชัย ฟูแสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวุฒิชัย ฟูแสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธนวันต์ ปินตาแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายธนวันต์ ปินตาแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายวสันต์ กันทะวงศ์
คนงานทั่วไป
นายวสันต์ กันทะวงศ์
คนงานทั่วไป
นางสาวรริชา ไชยรัตน์
คนงานทั่วไป
นางสาวรริชา ไชยรัตน์
คนงานทั่วไป
นายนิกร กิเจ
คนงานทั่วไป
นายนิกร กิเจ
คนงานทั่วไป