เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เบอร์โทรในการติดต่อ 053-781665

info_outline วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
“ เชียงราย  ประตูของวัฒนธรรมล้านนาและการค้าสู่สากล ”
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
“ ในปี 2560 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”
 
พันธกิจ
1. นำหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชน
2. เสริมสร้างชุมชนให้เกิดความสมานฉันท์โดยส่งเสริมภาคประชาชนและทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน
4 มิถุนายน 2562
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
“ เชียงราย  ประตูของวัฒนธรรมล้านนาและการค้าสู่สากล ”
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
“ ในปี 2560 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”
 
พันธกิจ
1. นำหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชน
2. เสริมสร้างชุมชนให้เกิดความสมานฉันท์โดยส่งเสริมภาคประชาชนและทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน
4 มิถุนายน 2562