เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เบอร์โทรในการติดต่อ 053-781665

group ผู้บริหารเทศบาล
นายนิคม นามเสถียร
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายนิคม นามเสถียร
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายวีระจิต ชัยกันทะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายวีระจิต ชัยกันทะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายเกรียงไกร ทิพย์ชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายเกรียงไกร ทิพย์ชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายคำปัน จี๋คำวรรณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายคำปัน จี๋คำวรรณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นางกัญญริชา ทรงวัฒนา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นางกัญญริชา ทรงวัฒนา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
group สภาเทศบาล
นายอิ่นคำ บุญศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
นายอิ่นคำ บุญศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
นายธวัช ถาวร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
นายธวัช ถาวร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
นายดวงเนตร โยนิจ
สมาชิกสภาฯ
นายดวงเนตร โยนิจ
สมาชิกสภาฯ
นายธวัช ธนะชัยขันธ์
สมาชิกสภาฯ
นายธวัช ธนะชัยขันธ์
สมาชิกสภาฯ
นางสาวสายสุนีย์ จับใจนาย
สมาชิกสภาฯ
นางสาวสายสุนีย์ จับใจนาย
สมาชิกสภาฯ
นายสุริโย เทพโพธา
สมาชิกสภาฯ
นายสุริโย เทพโพธา
สมาชิกสภาฯ
นายอุทัย ใจจาย
สมาชิกสภาฯ
นายอุทัย ใจจาย
สมาชิกสภาฯ
นายประเสริฐ เทพวัน
สมาชิกสภาฯ
นายประเสริฐ เทพวัน
สมาชิกสภาฯ
นายเฉลิม ทานศิลา
สมาชิกสภาฯ
นายเฉลิม ทานศิลา
สมาชิกสภาฯ
นางรัชนีกร วงษา
สมาชิกสภาฯ
นางรัชนีกร วงษา
สมาชิกสภาฯ
account_circle สำนักปลัด
นายประธาน เทพสาร
ปลัดเทศบาล
นายประธาน เทพสาร
ปลัดเทศบาล
นายจักร์กริช พรหมเรืองฤทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายจักร์กริช พรหมเรืองฤทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายทนุชาพล นาคเอี่ยม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายทนุชาพล นาคเอี่ยม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางวิรา นาคเอี่ยม
พนักงานวิทยุ
นางวิรา นาคเอี่ยม
พนักงานวิทยุ
นายเพลิน อินธิยศ
พนักงานขับรถยนต์
นายเพลิน อินธิยศ
พนักงานขับรถยนต์
นางอุไร สมร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอุไร สมร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชาตรี นันทศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชาตรี นันทศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรสิทธิ์ กันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรสิทธิ์ กันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ ใหม่ยานิจ
คนงานทั่วไป
นายสมศักดิ์ ใหม่ยานิจ
คนงานทั่วไป
นายสถิตย์ ทะเรือน
คนงานทั่วไป
นายสถิตย์ ทะเรือน
คนงานทั่วไป
นายอุดม อูปแก้ว
คนงานทั่วไป
นายอุดม อูปแก้ว
คนงานทั่วไป
นายจิรพงศ์ เหม็งทะเหล็ก
พนักงานจ้างทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)
นายจิรพงศ์ เหม็งทะเหล็ก
พนักงานจ้างทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)
account_circle กองคลัง
นางสาวเกวลี แปงมูล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวเกวลี แปงมูล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสุธดาอร นาคเอี่ยม
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสุธดาอร นาคเอี่ยม
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางนิภาพร ริยาวงศ์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นางนิภาพร ริยาวงศ์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวสุปราณี อาธิเสนะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวสุปราณี อาธิเสนะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางษิตากา ริยาคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นางษิตากา ริยาคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
account_circle กองช่าง
นายยุคลธร ธรรมตถา
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายยุคลธร ธรรมตถา
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายพิทักษ์ ปานะที
พนักงานขับรถยนต์
นายพิทักษ์ ปานะที
พนักงานขับรถยนต์
นายชูชาติ สิทธิมงคล
นักการ
นายชูชาติ สิทธิมงคล
นักการ
นายวุฒิชัย ฟูแสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวุฒิชัย ฟูแสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธนวันต์ ปินตาแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายธนวันต์ ปินตาแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายวสันต์ กันทะวงศ์
คนงานทั่วไป
นายวสันต์ กันทะวงศ์
คนงานทั่วไป
นางสาวรริชา ไชยรัตน์
คนงานทั่วไป
นางสาวรริชา ไชยรัตน์
คนงานทั่วไป
นายนิกร กิเจ
คนงานทั่วไป
นายนิกร กิเจ
คนงานทั่วไป
account_circle กองสาธารณสุขฯ
นายปรีชา ยอดบุญ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายปรีชา ยอดบุญ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายมงคล นันตี
คนงานประจำรถขยะ
นายมงคล นันตี
คนงานประจำรถขยะ
นายพิจิตร เป็งสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
นายพิจิตร เป็งสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
นายณรงค์ กุณแผ่น
คนงานทั่วไป
นายณรงค์ กุณแผ่น
คนงานทั่วไป
นายสมหวัง เกตุศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายสมหวัง เกตุศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายสมศักดิ์ กุณแผ่น
คนงานประจำรถขยะ
นายสมศักดิ์ กุณแผ่น
คนงานประจำรถขยะ
ปภศร พัชรชมัยกร
คนงานทั่วไป
ปภศร พัชรชมัยกร
คนงานทั่วไป
account_circle กองการศึกษา
นางสาวรัตนา อาธิเสนะ
ครู คศ.1
นางสาวรัตนา อาธิเสนะ
ครู คศ.1
นางจุฑามาส แสนปวนหาญ
ครู คศ.1
นางจุฑามาส แสนปวนหาญ
ครู คศ.1
นางส่องแสง กองหาญ
ครู คศ.1
นางส่องแสง กองหาญ
ครู คศ.1
นางจุไรรัตน์ พรหมเรืองฤทธิ์
ครู คศ.1
นางจุไรรัตน์ พรหมเรืองฤทธิ์
ครู คศ.1
นางสาวพรรณเพ็ญ กิติศรี
ครู คศ.1
นางสาวพรรณเพ็ญ กิติศรี
ครู คศ.1
นางน้ำผึ้ง ฟูแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางน้ำผึ้ง ฟูแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวรางคณา หาญตระกูล
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวรางคณา หาญตระกูล
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุรีย์ วิริยะตระกูลธร
ครูจ้างสอน
นางสุรีย์ วิริยะตระกูลธร
ครูจ้างสอน
นางสาวกุมพา เมินมุง
ครูจ้างสอน
นางสาวกุมพา เมินมุง
ครูจ้างสอน
นายรัชเศรษฐ์ โสภณพงศ์ธนิต
ครูจ้างสอน
นายรัชเศรษฐ์ โสภณพงศ์ธนิต
ครูจ้างสอน
นางสาวศิริพร ใจอินต๊ะ
ครูจ้างสอน
นางสาวศิริพร ใจอินต๊ะ
ครูจ้างสอน
นายสกนธ์พงศ์ มณีรัตน์
ครูจ้างสอน
นายสกนธ์พงศ์ มณีรัตน์
ครูจ้างสอน
นางสาวชญานันท์ สายสุธรรม
ครูจ้างสอน
นางสาวชญานันท์ สายสุธรรม
ครูจ้างสอน
นายวันชัย จันติยะ
นักการภารโรง
นายวันชัย จันติยะ
นักการภารโรง
นางพัชรี กองน้อย
พนักงานจ้างเหมา
นางพัชรี กองน้อย
พนักงานจ้างเหมา
นางพรศรี อินทะมูล
พนักงานจ้างเหมา
นางพรศรี อินทะมูล
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวอร่ามศรี สาใจ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอร่ามศรี สาใจ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางอุไรวรรณ ทะเรือน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางอุไรวรรณ ทะเรือน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนุชนารถ ทาอุปรงค์ชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญ
นางสาวนุชนารถ ทาอุปรงค์ชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญ